Loading...

Trung tâm dịch vụ việc làm tphcm thông báo đến các đơn vị, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng người lao động nước ngoài trên địa bàn tphcm.

26/12/2023 00:00:00 3392 663

Căn cứ Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố hướng dẫn các đơn vị, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng người lao động nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là người sử dụng lao động) về việc tuyển dụng lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài trên trang thông tin điện tử Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố như sau: