Loading...

Thông báo đến các người lao động đang hưởng TCTN

01/07/2024 13:37:01 7794 0

Kể từ ngày 01/07/2024, người lao động thực hiện Thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng, liên hệ TRỰC TIẾP tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm TP.HCM hoặc chi nhánh đúng ngày quy định theo phụ lục đính kèm với quyết định hưởng TCTN. KHÔNG tiếp nhận hồ sơ qua bưu điện.

File đính kèm